Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen

Samen sterk voor gezonde partnerrelaties

De vrouw werd geschapen uit de rib van de man
Niet uit zijn voet om haar te vertrappen
Niet uit zijn hoofd om haar meerdere te zijn
Maar uit zijn zijde,om elkaars gelijke te zijn!
Onder de arm om haar te beschermen
En aan de kant van zijn hart
Om haar te beminnen !!!!

Welkom op onze website

Welkom op de website van de Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen.
Bent u slachtoffer van huiselijk geweld, dreigt u slachtoffer te worden of kent u iemand die slachtoffer is of dreigt te worden :
- Aarzel dan niet … Zoek direct hulp.
- Bel ons (u mag hierbij ook anoniem blijven) of kom langs.
- U kunt ons ook een email sturen ……… Wij staan voor u klaar en garanderen geheimhouding.

Wat willen wij bereiken:
De Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen levert sinds haar oprichting bij notariële akte in september 1992 een actieve bijdrage aan:
1. Het stimuleren van gezonde partnerrelaties
2. Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld/geweld tegen vrouwen
3. Het bevorderen van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen.


Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen is dé organisatie die actief bijdraagt aan het voorkomen en bestrijden van (huiselijk) geweld tegen vrouwen en werkt aan de bevordering van de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. Samen met de overheid en overige belanghebbenden neemt ze een prominente rol in bij het ontwikkelen en beïnvloeden van nationaal beleid.

Een professioneel team van medewerkers werkt vanuit een systeemgerichte visie aan de aanpak van huiselijk geweld teneinde slachtoffers en plegers op deskundige wijze te begeleiden.

De opgebouwde kennis over en ervaring met de problematiek van huiselijk geweld stelt haar in staat trainingen en bewustwordingsprogramma’s te ontwikkelen voor de aanpak en preventie. Deze dienen als basis voor de ontwikkeling van programma’s ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen.

Wat We Doen

Voor het bereiken van haar doel ontplooit de Stichting o.a. de volgende activiteiten:

a. Psycho sociale hulpverlening aan en begeleiding van slachtoffers en daders van huiselijk geweld (vrijwillig, individueel, systeem gericht).

b. Verplichte begeleiding van daders op basis van de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld.

c. Vormen en begeleiden van zelfhulpgroepen/praatgroepen van slachtoffers en daders.

d. Voorlichting over huiselijk geweld op scholen, aan ( beroeps)groepen, in bedrijven, in buurten, via de media e.d., ter vergroting van het inzicht in de problematiek en het op gang brengen van attitudeverandering.

e. Training van( beroeps)groepen en maatschappelijke organisaties ter herkenning van signalen van huiselijk geweld en verwijzing van slachtoffers/daders naar de Stichting en/of andere hulpverleningsinstanties.

f. Vormen van Netwerken Preventie Huiselijk Geweld, samengesteld uit deelnemers aan de trainingen, om te dienen als focal point (“EHBO”) voor gevallen van huiselijk geweld in hun woongebied/district.

g. Data collectie en analyse.

h. Samenwerken met de Overheid en andere NGO’s/CBO’s.

i. Onderhouden van contacten op nationaal, regionaal en internationaal niveau.

"Samen sterk voor gezonde partnerrelaties"

Zoek Hulp

HOE TE HANDELEN BIJ GEWELD:

Als u zelf slachtoffer bent of slachtoffer dreigt te worden van geweld:

A. PRAAT EROVER
Natuurlijk bent u na de eerste keer geschrokken en geschokt en doet u er alles aan om herhaling te voorkomen. Als het geweld steeds weer voorkomt praat dan. Blijf er niet in uw eentje mee zitten. Zoek steun en hulp. Praat er in ieder geval met iemand over in wie u vertrouwen stelt. Het lucht op en geeft de mogelijkheid dat iemand met u kan meedenken en meevoelen. Als u weinig vertrouwen in uw omgeving hebt, bel dan naar de Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen en/ of kom persoonlijk bij ons langs voor hulp en begeleiding Ook mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, kunnen bij de Stichting aandacht en begeleiding vinden. Bij ons bent u verzekerd van geheimhouding.

B. DOE AANGIFTE BIJ DE POLITIE
Tegenwoordig is de politie getraind om huiselijk geweld en belaging als een misdaad te behandelen. Zorg er dus voor dat de politie uw klacht serieus neemt, ook al gaat u voor de zoveelste keer. Let op dat er een proces verbaal opgemaakt wordt, die u moet ondertekenen. Vraag ook naar de naam van de beambte en schrijf voor uzelf op, op welk uur en welke dag u aangifte hebt gedaan. Schrijf ook de naam op van het politiestation waar u aangifte hebt gedaan.

C. ZOEK (TIJDELIJK) EEN ANDER ONDERKOMEN
Als u zich thuis niet meer veilig voelt zoek(tijdelijk) een ander onderkomen(bij familie ,vrienden,uw religieuze organisatie e.a.) Er is sinds augustus 2010 ook een Opvanghuis voor vrouwelijke slachtoffers van Huiselijk Geweld en hun kinderen. Het Bureau Slachtofferzorg van het Ministerie van Justitie en Politie(tel.470431/424016) en het Politiestation Uitvlugt (tel.498045/498573) zijn verantwoordelijk voor de opvang in dit Tehuis. De Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen kan ook bemiddelen bij de opname in het opvanghuis.

D. VRAAG EEN BESCHERMINGSBEVEL AAN
Als u bescherming wil op grond van de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld, haal een formulier voor aanvraag op bij een van de bovengenoemde instanties. Daarna dient u uw aanvraag in bij de Griffie der Kantongerechten aan de Grote Combeweg in Paramaribo. In Nickerie kunt u uw aanvraag indienen bij de afdeling Justitie aan de Achterstraat te Nieuw Nickerie


"Opo, taki, wiki, no tan fon fon tiki"

Beschermingsbevel

WET BESTRIJDING HUISELIJK GEWELD.
(gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Suriname: no 84 /2009) De Wet bestrijding Huiselijk Geweld van 20 juni 2009 heeft tot doel bescherming te bieden aan slachtoffers of mogelijke slachtoffers van huiselijk geweld. Deze bescherming wordt geboden door beschermingsbevelen van de rechter. De rechter legt in de beschermingsbevelen geboden of verboden op aan de pleger(dader) van huiselijk geweld.

WIE KUNNEN EEN BESCHERMINGSBEVEL AANVRAGEN:
- Een slachtoffer
- Een lid van het gezin van het slachtoffer
- Een ouder, verzorger, voogd, of bloedverwant van een kind
- Het bureau voor Familierechtelijke zaken
- Het openbaar Ministerie
- De school
- Een opsporingsambtenaar
- Een reclasseringsambtenaar
- Een arts
- Een psycholoog
- Een erkend maatschappelijk werker

HOE KAN EEN BESCHERMINGSBEVEL WORDEN AANGEVRAAGD:
Hiervoor zijn speciale formulieren nodig.

WAAR KUNNEN DEZE FORMULIEREN WORDEN AFGEHAALD
- Op alle politie posten
- Bij het Bureau Slachtofferzorg te Paramaribo en in Nickerie
- Bij het Bureau Familierechtelijke Zaken
- Bij het Bureau Rechtszorg
- Bij de Griffie Der Kantongerechten
- Bij de Stichting Stop Geweld Tegen Vrouwen
- Bij de Stichting Ilse Henar – Hewitt


"Een geweldloze samenleving begint bij jezelf"


DE WET BELAGING:
De Wet Strafbaarstelling Belaging welke op 27 april 2012 is gepubliceerd in het Staatsblad van de Republiek Suriname houdt regels in ter bescherming van personen tegen belaging en ter voorkoming van de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de belaging. Onder belaging wordt verstaan het wederrechtelijk en stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op een ander zijn/haar persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die andere te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen. Vervolging van belaging vindt alleen plaats als door het slachtoffer van belaging een klacht is ingediend, met uitzondering van gevallen waarbij de belaging zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolgd heeft.

Contact

Wij zijn op de volgende manieren te bereiken:

Telefoon nr.:
(+597)470380

(+597)520013

Adres:
Verl. Gemenelandsweg 18d
Paramaribo
Suriname

Email: stopgeweld@sr.net

Wat is huiselijk geweld?

Huiselijk Geweld:
Elke vorm van lichamelijk, seksueel, psychisch of financieel geweld dat wordt gepleegd door een persoon tegen een partner, kind, ouder ,lid van het gezin of behoeftige, ongeacht waar het geweld plaatsvindt.

Vormen van huiselijk geweld:
De verschillende vormen van huiselijk geweld komen meestal in een combinatie voor en zijn moeilijk van elkaar te scheiden. Desondanks heeft men internationaal kunnen vaststellen dat enkele vormen veel voorkomen.

De verschillende vormen van huiselijk geweld zijn eenvoudig onder te verdelen in:
a. Lichamelijk geweld: elk opzettelijk handelen dat resulteert in lichamelijk letsel of leed (bv. Slaan, schoppen)
b. Psychisch of geestelijk geweld: een gedragspatroon van welke aard dan ook met het doel het emotionele of mentale welzijn van een persoon te schaden (bv. bedreiging, belediging, vernederen)
c. Seksueel geweld: elk seksueel geladen gedrag of meerdere gedragingen met een seksuele strekking tegen de wil van het slachtoffer
d. Financieel geweld: elke gedraging die de strekking heeft te heersen over een persoon of deze uit te buiten te beperken of de toegang tot financiële bronnen te ontnemen teneinde diens financiële afhankelijkheid te bewerkstelligen en/of te verzekeren.


"Geweld maakt je niet tot een held"

Lever een bijdrage

Wilt u het werk van de Stichting ondersteunen?
- Geeft u zich dan op als vrijwilliger
- Geef ons advies om onze hulp- en dienstverlening waar nodig te verbeteren
- Geef ons een financiële ondersteuning

U kunt uw donatie storten op de volgende bankrekeningen t.w.:
1. DSB rek. nr. 5003016 (SRD)
2. DSB rek. nr.5003032 (Euro)
3. DSB rek. nr.5003024 (USD)

Test jezelf en relatie

Coming soon ...

Nieuws & Agenda

Opkomende evenementen:

Activiteitenplanning 2013-2014: